Bijzondere verhuurvoorwaarden

 

 1. De klant moet zelf de materialen op gebreken controleren. De goederen dienen te worden teruggegeven bij het beëindigen van de overeenkomst en in dezelfde staat als waarin ze zijn geleverd/afgehaald.
 2. Bij het afleveren van materialen met reserveonderdelen dan moeten de vervangen onderdelen eveneens teruggegeven worden, zoniet worden deze aangerekend als de prijs van nieuwe en zonodig afgetrokken van de borgsom.
 3. Herstellingen die noodzakelijk zijn ten gevolge van ondeskundig gebruik, reparaties door derden of enige andere oorzaak worden afzonderlijk extra aan de gebruiker gefactureerd.
 4. Bij het vaststellen van de tijdsduur geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
 5. De klant is gehouden het materiaal terug te geven in dezelfde staat als het ontvangen werd en er te allen tijde toegang toe te verschaffen aan de bvba Tx3. De klant is verantwoordelijk voor afspraken met derden over het materiaal en de bvba Tx3 is in geen geval hieraan verbonden.
 6. De klant betaalt een borgsom bij afhaling/levering van de materialen. De borgsom mag gebruikt worden voor alle achterstallige schulden of beschadiging van de materialen.
 7. De klant heeft een meldingsplicht inzake het materiaal. Hij is verplicht de bvba Tx3 in te lichten bij beslag, het in het gedrang komen van het eigendomsrecht van de bvba Tx3, faillissement, concordaat, schade aan het materiaal of elk feit dat de bvba Tx3 zou kunnen benadelen inzake de afgehaalde/geleverde materialen.
 8. De bvba Tx3 is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan de klant of derden inzake de afgehaalde/geleverde materialen.
 9. De klant is verplicht zich in regel te stellen met alle wettelijke verplichtingen, verzekeringen voor de materialen en de bvba Tx3 te vrijwaren tegen derden..
 10. Het opzeggen van een huurovereenkomst kan slechts na schriftelijke goedkeuring door de bvba Tx3.
 11. De bvba Tx3 kan te allen tijde, zonder tussenkomst van de rechter, de materialen terughalen of de overeenkomst opschorten, bij het niet naleven van de algemene verkoops en consignatievoorwaarden of bij het in gevaar zijn van het eigendomsrecht van de materialen (faillissement, concordaat, betalingsuitstel, wanbetaling, schade aan de materialen,…..). Dit kan tot geen enkele schadeloosstelling leiden.
 12. Indien de klant niet in staat is de materialen terug te bezorgen binnen de gestelde termijn is een schadevergoeding verschuldigd die overeenkomt met de vervangingswaarde van het materiaal.