Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding met de bvba Tx3 geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijzen inbegrepen. Al de opgegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijk beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht. De door onze verkoper aanvaarde bestellingen zijn slechts bindend na schriftelijke orderbevestiging door de directie van de BVBA Tx3.
 3. Door het (zelfs gedeeltelijke) overnemen van ons rapport, de omschrijving, de akoestische studie , of de gedetailleerde prijsofferte voor het opmaken van lastenboeken of op basis daarvan prijs aan te vragen bij andere leveranciers, aanvaardt de klant de aan deze studie verbonden kostprijs te betalen.
 4. De handtekening van de klant op documenten is voor hem bindend. Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde , overeenkomstig artikel 1120 van het burgerlijk wetboek , en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.
 5. Bij het niet afhalen van de goederen door de koper op de hem meegedeelde datum, geeft dit het recht aan de bvba TX3 om hetzij de gedwongen uitvoering te eisen, hetzij om na het verstrijken van een termijn van 30 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de bestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling geschiedt op risico van de koper. Alle herstellingen niet afgehaald door de eigenaar en na schriftelijke verwittiging worden na 3 maanden eigendom van de bvba Tx3.
 6. In geen enkel geval kan de bvba Tx3 verantwoordelijk gesteld worden voor het slecht gebruik, montage of onderhoud van de producten alsook elke schade aan derden.
 7. Het vervoer of de verzending van de goederen, via om het even welk vervoermiddel , geschiedt op risico van de bestemmeling , zelfs wanneer dit franco gebeurt. Terugzending van gekochte goederen kunnen enkel na schriftelijke goedkeuring van de bvba Tx3 en geschieden altijd franco.
  Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, is de waarborg op de geleverde goederen beperkt tot deze toegekend door onze leverancier of fabrikant.
 8. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of, indien er een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
 9. Alle goederen die niet volledig betaald zijn blijven in hun totaliteit de volledige eigendom van de bvba Tx3, bij afwijking van art.1583 van het burgerlijk wetboek, eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.
 10. Niet tijdige betaling geeft de bvba Tx3 het recht verder leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.
 11. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.
 12. Bij verzuim van contante betaling of bij niet betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur, of vanaf de vermelde vervaldag. Elke begonnen maand zal als een volledige maand aangerekend worden.
 13. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15% met een minimum van 125 euro, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz…), dit bij toepassing van art.1147 burgerlijk wetboek Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten, de eventuele vergoedingen voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk mee akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art.1231 burgerlijk wetboek niet kan gewijzigd worden, zelfs indien de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
 14. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 15. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 16. De niet betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 17. Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd schrijven binnen de acht dagen na de levering of uitvoeringsdatum.
  Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
 18. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de factuurdatum aan ons overgemaakt te worden.\

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

Bevoegde rechtbank

In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het kanton Aalst en van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde bevoegd.